ధీవరా – Dheevara

This is the first time I am writing a post about an upcoming film, albeit one which has already found its place in history books with its budget (touted to be the most expensive Indian film till date) and by drawing the attention of Karan Johar. The current song captured my attention and in fact, compelled me to restart this blog through its exquisitely crafted lyrics, which were penned by Ramajogayya Sastry, upon whom I’ve showered plenty of praises in a previous post. I was initially skeptical about doing this song because fans might remember the hype created by another of Prabhas’ – (అగ్నిస్ఖలన – Agni Skhalana), which had little or no literal meaning and plainly speaking, went well with the rain. Some brownie points to the music director M.M. Keeravani for the inspiring tune this time (which I hope isn’t ‘borrowed’ from a German OST like the one above)

This time I don’t have too much to add to the intro as the film is still a month away (the wait is getting annoying). Some fun facts off the top of my head are these (exhibit number [1] and [2]) alleged poster rip-offs. I’ve also noticed quite a few fan-made ones doing rounds on the internet and not surprisingly, inspired from Prince of Persia or 300. Tollywood’s love affair with PoP deserves a separate post and I really don’t walk down that route right now. Also, there is a less-catchy version of this song with an English chorus and I’m really curious where they’ll sneak it in the actual movie. You can find the link to it here.

ధీవరా! ప్రసర శౌర్య భార!
ఉత్సరా!  స్థిర గంభీర!

ధీవరా = fisherman
ప్రసర = swift
శౌర్య = braveheart
భార = one who is heavy
ఉత్సర = one who is strong
గంభీర = one who is profound

అలసినా సొలసినా
ఒడిలో నిన్ను లాలించనా
అడుగునై నడపనా
నీ జంట పయనించనా

సొలసు = faint
‘Even if you faint, won’t I take you in my arms and lull?
Won’t I become your feet and help you walk?

పడి పడి తలపడి
వడి వడి త్వరపడి వస్తున్న ఏదేమైనా
సిగముని విడిచిన శిఖరపు జలసిరి ధారల్ని
జటాజూటములా ఢీకొని
సవాలని తెగించి నీ వైపు దూసుకొస్తున్నా!

సిగము = Inspired by Shiva himself
జటాజూటము = a braid
సవాలు = challenge

‘With great intensity I am battling and with utmost swiftness,
I am coming for you, no matter what.
Like a stream possessed by the intensity of Shiva emanating from
the glacier, I clash, intertwined like a braid and decimating my challengers,
I am rushing towards you’

ఉగ్రమా!  అసమ శౌర్య భావ
రౌద్రమా! నవ భీతిర్మ

ఉగ్రము = wrathful
అసమ = without an equal
రౌద్రము = violent
భీతి = fear

నిలువునా ఎదగరా నిన్ను రమ్మంది నా తొందర
కదలకే కదనమై గగనానికే ఎదురీదరా!

కదనము = battle

‘Stand tall and my haste is wishing for your return
Your stride itself causes havoc and with that, aim towards the sky’

విజితరి పురు ధిరధారా! కలిత అసిధర కఠోరా!
కులకు ధర  తులిత గంభీరా! జయ విరాట వీర!
విలయ గగనతల భీకర గర్జ్జద్ధారాధరా!
హృదయ రస కాసారా! విజిత మధు పారాహార!

విజితము = conquer
రిపుఁడు = enemy
కలితము = in possession of
అసిధరుడు = Kubera (this looks like a misplaced noun as
one of Bheema‘s synonyms would have been more appropriate.
But I think it is sensible to interpret it as ‘abundance’)
కులకుఁడు = the highest of a clan
విరాటుఁడు = King of Fishermen (OK, it is now reasonable to believe Prabhas is a fisherman)
విలయము = destruction
గగనతల = aerial
గర్జ = roar
కాసార = lake

Lots of hand-waving in the above stanza and a rough translation is as follows :
‘The one who conquers enemies! The one rich in strength!
The head of the clan! The profound! Hail, king of fishermen!
The one whose destructive roar spreads over the skies!
The one whose heart is filled like a lake!
The one overflowing the urge to conquer!’

భయకరంశౌ విభవసింధు
సుపరదంగం భరణరంధీ

విభవ = prosperous
సింధు = the daughter of the sea (synoymous to ocean)
పర = multitude
దంగ = rebellion
భరణ = bearer
రంధి = evil

‘Fearful, akin to the ebbing ocean,
A multitude of rebellions for the good, bearer of evil’

ధీవరా! దరికి చేరరా!
సుందర! చెలి నీదేరా!

దరి = shore

‘O Fisherman! Come hither to the shore!
O Handsome one! I(in third person) am yours’