సామజవరగమన – Samajavaragamana

This blog is sporadic as always, and thanks to motivation from friends, I’ve “restarted” it and hoping more requests from your side would keep it going in the future as well.

This year was clearly dominated by one song – on the radio, TV and today’s staple, online streaming. Samajavaragamana is a homage to one of Tyagaraja‘s famous compositions on Krishna and Sirivennela does an outstanding job in penning a rhythmic dual to it.

Also, this is the first song I will be covering for Thaman, who was behind-the-scenes under Mani Sharma for quite some time before becoming a regular for movies with Mahesh Babu. He is very prolific and already has over a hundred movies under his belt.

The video for the song is quite stunning as well and is based in France (the first frame should have given it away if not the others). Some of the places I’ve been able to spot off the top of my head are Eiffel Tower, Mont-Saint-Michel, and Sacre-Coeur

Without further ado, let’s move into the lyrics

నీ కాళ్లను పట్టుకుని వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు
ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు
Nī kāḷlanu paṭṭukuni vadalanannavi cūḍē nā kaḷlu
ā cūpulanallā tokkuku veḷlaku dayalēdā asalu

My eyes are holding onto and begging at your feet
Don’t crush those glances without sympathy

నీ కళ్లకు కావలి కాస్తయే కాటుకలా నా కలలు
నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగ కంది చిందేనే సెగలు
Nī kaḷlaku kāvali kāstayē kāṭukalā nā kalalu
nuvvu nulumutuṇṭē erraga kandi cindēnē segalu

కావలి = protect
కాటుక = mascara
నులుము = rub
కంది = grain (here on the eye)

My dreams protect your eyes like mascara
And when you rub them, they turn red and emanate the heat

నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాలలూగుతు ఉంటే ముంగురులు
నువ్వు నెట్టేస్తే ఎలా నిట్టూర్చవటే నిష్టూరపు విలవిలలు
Nā ūpiri gāliki uyyālalūgutu uṇṭē muṅgurulu
nuvvu neṭṭēstē elā niṭṭūrcavaṭē niṣṭūrapu vilavilalu

ముంగురు = curl
నిట్టూర్చు = sigh
నిష్టూరం = angst

To my breaths your curls are swaying
But when you push them, how should I sigh to relieve my raging temper?

సామజవరగమన.. నిను చూసి ఆగ గలనా
మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్ప తగున
Sāmajavaragamana.. Ninu cūsi āga galanā
manasu mīda vayasukunna adupu ceppa taguna

సామజవరగమన = (O! the one blessed with a gait like of an Elephant)

O! the one blessed with a gait like of an Elephant,
Can I wait after seeing you?
The control my age has over my mind
Am I able to explain it?

మల్లెల మాసమా.. మంజుల హాసమా..
ప్రతి మలుపులోన ఎదురుపడిన వెన్నెల వనమా..
Mallela māsamā.. Man̄jula hāsamā..
Prati malupulōna edurupaḍina vennela vanamā..

మంజుల = beautiful

Is it the season of flowers?
Or is it a beautiful smile?
Or the moonlight on every turn in the woods?

విరిసిన పించెమా.. విరుల ప్రపంచమా..
ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నెలంటె ఎన్నగ వశమా..
Virisina pin̄cemā.. Virula prapan̄camā..
Ennenni vanne cinnelaṇṭe ennaga vaśamā..

పించెము = tail of a peacock
విరులు = blossom
వన్నె = hue
చిన్నె = elegance
వశము = spell-bound

Is it a peacock flaunting its feathers?
Or the world of all blossoms?
So many hues and so much grace, that I am lost in counting.

అరె, నా గాలే తగిలినా.. నా నీడే తరిమినా..
ఉలకవా.. పలకవా.. భామా..
Are, nā gālē tagilinā.. Nā nīḍē tariminā..
Ulakavā.. Palakavā.. Bhāmā..

Hey, even when my breath touches,
Even when my shadow chases,
Won’t you respond? Won’t you reply?

ఎంతో బ్రతిమాలినా.. ఇంతేనా అంగనా..
మదిని మీటు మధురమైన మనవిని వినుమా..
Entō bratimālinā.. Intēnā aṅganā..
Madini mīṭu madhuramaina manavini vinumā..

అంగనము = walk
మనవి = request

Even after begging, will you keep walking like this?
Please listen to my request which will strike your senses

Special thanks to lyricstranslate.com and Google Translate for providing the transliteration.